Oferta


• Doradztwem w zakresie towarów niebezpiecznych pod kątem, zgodności z obowiązującymi przepisami.

• Inicjowaniem i wspieraniem działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa w trakcie manipulacji oraz transportu materiałów niebezpiecznych ADR.

• Sporządzeniem sprawozdania rocznego ADR wymaganego przez Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego.

• Doborem opakowań zgodnie z wymaganiami Umowy ADR.

• Doradztwem w zakresie właściwego sporządzania dokumentacji przewozowej, wyposażenia ADR.

• Szkoleniami specjalistycznymi pracowników zaangażowanych w manipulacje ładunkiem niebezpiecznym tj. rozładunek, załadunek, oraz napełnianie.

• Sporządzeniem raportu powypadkowego.

• Planem ochrony ładunku.

• Audytem w siedzibie firmy pod kątem zgodności z wymaganiami Umowy ADR.


Nadal się zastanawiasz. Skontaktuj się z nami tutaj