Doradca ADR
Jesteśmy firmą konsultingową specjalizująca się w doradztwie ds. bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych (ADR) na terenie całego kraju ze szczególny uwzględnieniem województwa podlaskiego i mazowieckiego.
Niebezpieczne materiały ADR
Materiałami niebezpiecznymi ADR są materiały wskazane w Międzynarodowej konwencji dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych ADR, sporządzonej w Genewie 30 września 1957 r. Załącznik A, określa 13 klas zagrożeń oraz zawiera szczegółową klasyfikację tych materiałów w poszczególnych klasach
Previous slide
Next slide

ZACZNIJ BEZPIECZNY TRANSPORT DZIĘKI NAM

WSPÓŁPRACUJEMY W OPARCIU O ZASADY OUTSOURCINGU. JAKO PODMIOT ZEWNĘTRZNY
WSPIERAMY PRZEDSIĘBIORCÓW SWOJĄ WIEDZĄ ORAZ DOŚWIADCZENIEM.

Doradca ADR

Jesteśmy firmą konsultingową specjalizująca się w doradztwie ds. bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych (ADR) na terenie całego kraju ze szczególny uwzględnieniem województwa podlaskiego i mazowieckiego.

Jeżeli potrzebujesz pomocy 

Doradca ADR

Przedsiębiorco jeśli twoja działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinieneś wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.

W zakresie materiałów niebezpiecznych ADR zajmujemy się:

Dla naszych klientów staramy się pomagać w każdym czasie. Jeżeli jesteś kierowcą i często jesteś kontrolowany przez ITD sam wiesz jak ważna jest konretna i rzeczowa odpowiedź. W trudniejszych sprawach czasem musimy skorzystać z materiałów źródłowych. Ważne jest to, że nikogo nie pozostawiamy bez odpowiedzi. Firmy produkcyjne zachęcamy do konsultacji w sprawie doboru opakowań przeznaczonych dla transportu ADR.

Aktualne przepisy ADR

Tu znajdziesz aktualne przepisy dotyczące tematyki trasportu towarów niebezpiecznych obowiązujące w Polsce. Jeśli jesteś zainteresowany tematyką ADR możesz sam sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące oznakowania ADR, właściwego wypełniania dokumentów przewozowych, ograniczeń przy przewozach. Jeśli nie masz cierpliwości na szukanie właściwych informacji - po prostu skontaktuj się z Doradcą ADR. Link do przepisów ADR.

Szkolenia ADR

Szkoleniu ADR podlegają kierowcy nie posiadający uprawnień na kierowanie pojazdami ADR. Również magazynierzy, spedytorzy i personel zajmujący się tworzeniem dokumentacji trasportowej podlega przeszkoleniu przez Doradcę ADR. Prowadzimy szkolenia specjalistyczne dla firm w zakresie tematyki związanej z ADR. Dla naszych klientów szkolenia są bezpłatne po podpisaniu umowy.

Sprawozdanie roczne ADR

– kto, po co i do kiedy musi je sporządzać?

Od 1 stycznia 2022 roku w życie wejdą nowe przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych (ADR). Zgodnie z nimi każdy objęty ustawą podmiot będzie musiał złożyć do Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego (WITD) sprawozdanie roczne ADR. Ostateczny termin dostarczenia dokumentacji to 28 lutego. Za niedotrzymanie terminu grożą kary administracyjne. 

Zgodnie z ustawą sprawozdanie roczne ADR złożyć muszą wszyscy uczestnicy przewozu towarów
niebezpiecznych. Są nimi zarówno firmy zajmujące się ich transportem, jak i przedsiębiorstwa
odpowiedzialne za napełnianie, pakowanie, rozładunek czy załadunek takich materiałów. Osobą,
która bierze czynny udział w procesie sporządzania i składania dokumentacji, jest doradca ADR.

Należy pamiętać, że choć obowiązek złożenia sprawozdania ciąży na przedsiębiorcy, to w procesie
jej przygotowania musi uczestniczyć specjalnie wyznaczony doradca ADR. Jeśli Twoja firma
zaangażowana jest w wymienioną wyżej działalność, powinieneś wyznaczyć co najmniej jedną taką
osobę. Co się stanie, jeśli tego nie zrobisz lub gdy zapomnisz sporządzić i wysłać w terminie roczny
raport?

Za niezastosowanie się do przepisów ustawy, niezłożenie rocznego sprawozdania ADR w
wyznaczonym terminie, grozi kara administracyjna. Jest ona tym wyższa, im dłuższy okres minął
od 28 lutego i wynosi odpowiednio: 200 zł – jeśli nie upłynęło 14 dni, 2000 zł – gdy minęło co
najmniej 14 dni oraz 5000 zł – gdy upłynęły co najmniej 3 miesiące. Kara administracyjna w
wysokości 5000 zł grozi również za niewyznaczenie doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu
towarów.
Zdarza się, że mimo sporządzenia i złożenia sprawozdania rocznego ADR w terminie,
przedsiębiorcy nie unikają kary. Wynika to najczęściej z błędów w dokumentacji, jak również
popełnianych przy wysyłce dokumentów do WITD. Konsekwencją niezłożenia stosownego
sprawozdania w terminie może być ponadto kontrola inspektorów w firmie.

Każda firma, której działalność związana jest z przewozem towarów niebezpiecznych, musi
wyznaczyć co najmniej jedną osobę do spraw bezpieczeństwa w zakresie zarządzania takimi
towarami. Jest nią doradca DGSA, ADR. Dąży on do ułatwienia w prowadzeniu tego typu

działalności oraz realizowania jej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Zajmuje się
również sporządzaniem raportów, szkoleniem czy audytem ADR BHP.
Chcesz uniknąć wszelkich błędów w sprawozdaniu? Zależy Ci na rzetelnym, zaangażowanym
doradztwie ADR, DGSA? Służymy pomocą. Działamy na rynku już ponad dekadę. Sprawdź, co
możemy dla Ciebie zrobić.